082-799-2888  02-645-2799  

มาตรการการป้องกันของโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

   เมื่อเร็ว ๆ นี้จากเหตุการณ์การอุบัติขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างมากจากผู้คนทั่วโลก ทางรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ในส่วนของเทศบาลนครกว่างโจวเองนั้นก็ได้มีการดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมโรคให้เป็นไปตามระบบการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้มีการตอบรับนโยบายและมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างจริงจัง ซึ่งได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดและดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานระดับสูงในการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่6 มกราคม เจ้าหน้าที่รพ.ทุกคนเข้าร่วมงานสัมมนา “การวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า”

  ในฐานะโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระดับสากล JCI สองครั้งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดจึงได้มีการวางแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน นับจากปลายปีที่แล้วที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้เล็งเห็นความสำคัญและอันตรายการโรคจึงได้มีการจัดอบรบพร้อมการรับมือป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นในวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งกำชับให้บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทางด้านคณบดีนาย Wang Huaizhong ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรักษาและป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และเตือนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์อย่างจริงจัง พร้อมทั้งแนะให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและการป้องกันควบคุมเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นราได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมดังนี้:

สาธิตการสวมชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รวมไปถึงการแยกการฝึกอบรม

1. วันที่ 11 มกราคม แพนกควบคุมโรคได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการสวมใส่ชุดป้องกันและชุดแยกกักกันผู้ป่วย โดยใช้มาตรการการป้องกันความปลอดภัยอย่างสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

2. วันที่ 20 มกราคม โรงพยาบาลจัดประชุมฉุกเฉินสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีการปรับใช้งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แผนกควบคุมโรคติดต่อของโรงพยาบาลได้ควบคุมการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในทุกส่วนของโรงพยาบาล

3.โรงพยาบาลได้มีการตรวจเช็คสินค้าคงคลัง ประสานงานและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ยา อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและวัสดุอื่น ๆ อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันตรวจสอบการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการควบคุมการรักษาและอุปกรณ์ป้องกันทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน

4.บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและยึดหลักมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด

5.แผนกควบคุมและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะร่วมไปถึงลิฟต์สาธารณะวันละ4ครั้ง

ชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 

6.วันที่25 มกราคม ทางโรงพยาบาลได้ควบคุมพนักงานที่เดินทางกลับบ้านหูเป่ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนจำนวน15คน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ออกกฎระเบียบสำหรับพนักงานที่เดินทางกลับมา ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันหลังจากเดินทางกลับมา ซึ่งจะต้องถูกวัดอุณหภูมิในร่างกายทุกวัน และผลการรายงานจะถูกส่งตรงมาที่โรงพยาบาลโดยตรง รวมไปถึงพนักงานคนอื่นๆที่เดินทางกลับบ้านไปยังเมืองต่างๆ เมื่อกลับเข้ามาจะต้องรายงานตัวต่อโรงพยาบาลก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถกลับมาทำงานตามปกติได้

7.ทุกคนที่เข้าออกโรงพยาบาลจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงพยาบาล

8.วันที่29 มกราคม โรงพยาบาลได้ยึดตามกฎระเบียบของประเทศจีน《เกี่ยวกับการยืดระยะเวลาในการเปิดทำการ》:สำหรับคนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ รัฐลบาลได้ยืดระยะเวลาออกไปเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว

9.เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยโรงพยาบาลได้มีwe chat ส่วนกลางเพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสารต่างๆ "การป้องกันไวรัสโคโรน่า วิธีการป้องกันตนเองและผู้อื่น" และ "จดหมายจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดถึงผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน" เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากโรคระบาด รวมไปถึงช่วยควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค

10.การแจ้งข่าวสารต่างๆของโรงพยาบาลได้ถูกส่งต่อไปยังกลุ่มwe chatอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มการป้องกันโรคระบาด ในขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมณฑลอย่างเคร่งครัดในการควบคุมสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า

11.เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและครอบครัวของพวกเขาอย่างสุดความสามารถ โรงพยาบาลได้เปิดตัวรูปแบบการให้ปรึกษาผ่าน video conference

    ทางโรงพยาบาลไม่สามารถเพิกเฉยต่อเหตุการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ได้ แต่ขอแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเพราะทางเราสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ปัจจุบันแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งดูภายใต้การดูแลรับผิดชอบของโรงพยาบาล เราทุกคนจึงต้องปฏิบัติงานกันอย่างเคร่งครัด และรอบคอบที่สุด

คำหลัก: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่,สถานการณ์โรคระบาด,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น