line
swt
ผู้ป่วยมะเร็งแบ่งปันประสบการณ์: การรักษาที่ครอบคลุมน้อยที่สุด ให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการต่อสู้กับมะเร็ง ให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการต่อสู้กับมะเร็ง
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียในปี 2561 อุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหารมีประมาณ 13.9/100,000 คน และอัตราการเสียชีวิตประมาณ 8.8/100,000 คน อุบัติการณ์ของมะเร็งปอดมีประมาณ 46.6/100,000 คน และ อัตราการเสียชีวิตประมาณ 35.9/100,000 100,000 คน อุบัติการณ์ข
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที