line
swt
---ระยะมะเร็ง---

2024-01-19

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ที่ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ : มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 1 : 90% มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 2 : 90% มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 3 : 80% มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 4 : 65% ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพ

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งโพรงจมูกในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้: มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 0 :95% มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 1 :72% มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 2 :64% มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 3 :62% มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 4 :38% จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งโพรงจมูกมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเ

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งกระเพาะอาหาร ที่ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ : มะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 1 : 88% - 94% มะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 2 : 68% - 82% มะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 3 : 18% - 54% มะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 4 : ต่ำกว่า 18% ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์ จะเห็นได้ว่า

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งรังไข่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ : มะเร็งรังไข่ระยะที่ 1 :85% - 95% มะเร็งรังไข่ระยะที่ 2 :70% - 73% มะเร็งรังไข่ระยะที่ 3 :39% มะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 :17% จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเร็วอัตราการมีชีวิตอยู่ก็มีสูง หากมีการแ

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ตามสถิติของสมาคมมะเร็งในอเมริกา ระยะขั้นของมะเร็งตับอ่อน จะมีชีวิตได้สูงสุด5ปี ตามลำดับ: มะเร็งตับอ่อนระยะที่ 1 : 12%-14% มะเร็งตับอ่อนระยะที่ 2 : 5%-7% มะเร็งตับอ่อนระยะที่ 3 : 3% มะเร็งตับอ่อนระยะที่ 4 : 1% จะเห็นได้ว่า ระยะขั้นของมะเร็งกับข้อมูลอัตราการรอดชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์กัน หากตรวจพบเร็วทำการรักษาเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญที่ทำให้มีชีวิตยาวนานขึ้น เพ

ดูเพิ่มเติม

  1. <<
  2. 1
  3. 2
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที