line
swt
---ระยะมะเร็ง---

2024-01-19

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งปากมดลูกที่ต่างกันอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ : มะเร็งปากมดลูกระยะ 0 : 93% มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 :85-90% มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 2 :58-63% มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 3 :35% มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 :15% จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่า

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ตามสถิติของสมาคมมะเร็งในอเมริกา ระยะขั้นของมะเร็งเต้านม จะมีชีวิตได้สูงสุด5ปี ตามลำดับ: มะเร็งเต้านมระยะที่ 0:100% มะเร็งเต้านมระยะที่ 1:100%; มะเร็งเต้านมระยะที่ 2 :93%; มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 :72%; มะเร็งเต้านมระยะที่ 4 :22%。 ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์ จะเห็นได้ว่า ระยะขั้นของมะเร็งกับข้อมูลอัตราการรอดชีวิตนั้นมีค

ดูเพิ่มเติม

2024-01-18

มะเร็งปอดสามารถจำแนกระยะได้ตามระบบ TNM (ระบบในการพิจารณาว่ามะเร็งอยู่ในขั้นไหน) ซึ่งแบ่งออกเป็นระยะ 0, ระยะที่ 1, ระยะที่ 2, ระยะที่ 3, ระยะที่ 4, ระยะของโรคที่ต่างกันขั้นตอนในการรักษาก็ต่างกัน

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

​มะเร็ง ระยะ 1 ให้ คี โม กี่ ครั้ง มะเร็ง ระยะ 3 ให้ คี โม กี่ ครั้ง มะเร็ง ระยะ 4 ให้ คี โม กี่ ครั้ง

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ตลอดจนแผนการรักษา

ดูเพิ่มเติม

2024-01-19

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งตับที่ต่างกันอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ : อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งตับระยะแรกในช่วง 5 ปี : 31% อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งตับระยะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองในช่วง 5 ปี : 11% มะเร็งตับระยะแพร่กระจายไปในส่วนต่างๆ : 3% จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เม

ดูเพิ่มเติม

  1. 1
  2. 2
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที