line
swt
อู๋ชิงข่าย
อู๋ชิงข่าย
ผู้อำนวยการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: รักษามะเร็งชนิดก้อนแข็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กแบบมุ่งเป้า

ประวัติย่อ: 

นายแพทย์อู๋ชิงข่ายมีประสบการณ์ทางคลินิกด้านมะเร็งกว่า 30 ปี มีความรู้ทางด้านทฤษฏีการแพทย์และประสบการณ์ทางคลินิกมากมาย 
มีทักษะให้การวินิจฉัยและรักษามะเร็งทุกชนิด ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการรักษามะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งจมูก 
มะเร็งมดลูกหรือมะเร็งอื่นๆ ทั้งในระยะกลางจนถึงระยะสุดท้าย ทั้งยังมีการใช้การแพทย์ผสมผสานแผนจีนและแผนตะวันตกเพื่อรักษามะเร็งมากมาย


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

รักษามะเร็งชนิดก้อนแข็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กแบบมุ่งเป้า


ประวัติการศึกษา: 

1979-1984 มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอหนาน


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

นำยแพทย์อู๋ชิงข่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรรักษำเนื้องอกทำงคลินิกตั้งแต่จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยกำรแพทย์เหอหนำน ปี 1982 นำยแพทย์อู๋เชื่อว่ำ

กำรเป็นแพทย์ที่ดีต้องมีควำมรู้ที่หลำยหลำก ทั้งกำรแพทย์ทำงคลินิกจิตวิทยำ สังคมวิทยำและอื่นๆอีกทั้งยังต้องมีควำมอดทน เห็นอกเห็นใจอีกด้วย

ไม่เพียงต้องเข้ำใจถึงควำมรู้สึกของคนไข้ แต่ต้องดูแลควำมรู้สึกคนไข้ไปพร้อมกัน ในกำรเป็นแพทย์ นำยแพทย์อู๋ได้เป็นสมำชิกของสมำคมกำรแพทย์จีน

สมำคมมะเร็งสำธำรณรัฐจีน สมำชิกสมำคมจิตวิทยำเมืองจูไห่และอื่นๆ

ในปี 2015 ยังได้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรด้ำนมะเร็งด้ำนวิธีบำดแผลเล็กครั้งแรกของอำเซียนและกิจกรรม “เดินทำงด้วยรัก ต่อต้ำนมะเร็ง”
ที่ประเทศอินโดนีเซีย


ผลงานวิจัย: 

“การรักษาโรคไข้เลือดออกระบาดด้วยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและการถ่ายเลือดด้วยออกซิเจน”
“การวิจัยการประยุกต์ใช้โฟตอนควอนตัมเลือดบำบัดทางคลินิก”
“ความสับสนของผู้คนหนึ่งร้อยล้านคน - แง่มุมของการต่อต้านของออสเตรเลีย”
“การเติมน้ำในผู้ป่วยโรคท้องมานจากตัวอย่าง 12 ราย”
“การสังเกตประสิทธิภาพของ UBI ในการรักษาโรคไข้เลือดออก 20 ราย”
“การวิเคราะห์ภาพคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 92 ราย”
“ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์กับการพยากรณ์โรคตับอักเสบ - 50 ราย”


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษามะเร็งชนิดก้อนด้วยวิธีบาดแผลเล็กแบบมุ่งเป้า


สาขาการวิจัย: 

เนื้องอกวิทยา


«ก่อนหน้า:เจินเยี่ยนลี่
»ต่อไป:จ้าวอีฝาน
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที