line
swt
หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ:  การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติย่อ: 

มีประสบการณ์การรักษามะเร็งทางคลินิกมานานกว่า 20 ปีมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาทางคลินิก โดยเฉพาะการให้เคมีบำบัด

ฮอร์โมนบำบัด การให้ยามุ่งเป้าและภูมิคุมกันบำบัดในมะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวชและ

มะเร็งทางระบบสืบพันธุ์รวมถึงการรักษามะเร็งชนิดรักษายากและมะเร็งระยะสุดท้าย มีความเชี่ยวชาญทางการใช้วิธีบาดแผลเล็ก

รักษามะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งเชิงลึก


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง


ประวัติการศึกษา: 

2009 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์

2015 ศึกษาแลกเปลี่ยนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
2017 จบการศึกษาคณะเนื้องอกวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น
2019 จบการศึกษาสาขาการรักษามะเร็งด้วยการส่องกล้อง โรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษามะเร็งทางคลินิกมานานกว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

ในการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายและมะเร็งชนิดรักษายาก


ผลงานวิจัย: 

ดร. หม่า เสียวหยิง ได้เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเนื้องอกในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเนื้องอก

ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเนื้องอกวิทยา ในระหว่างการทำงาน ดร. หม่า เสียวหยิง มักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือทางการแพทย์

และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และการศึกษาเทคโนโลยี

ทางการแพทย์จากต่างประเทศ


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษามะเร็งด้วยวิธีการให้ยามุ่งเป้า


สาขาการวิจัย: 

เนื้องอกวิทยา


«ก่อนหน้า:ไต้เหวินเยี่ยน
»ต่อไป:หลินจิง
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที