line
swt
สมาคมต่อต้านมะเร็ง ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่

สมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนเป็นสมาคมที่มีเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีอิทธิพลมากที่สุดในสาขามะเร็งวิทยาในประเทศจีน นับตั้งแต่การประชุม China Congress of Oncology (CCO) ที่จัดขึ้นในปี 2000 ได้กลายเป็นการประชุมทางวิชาการที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลาย และล้ำหน้าที่สุดในสาขามะเร็งวิทยาในประเทศจีน
นับจากเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ทางสมาคมได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมความรู้ด้านมะเร็งแบบบูรณาการ "Belt and Road" ตามโรงพยาบาลชื่อดังต่างๆในแต่ละภูมิภาคของจีน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกอบรมแห่งที่ 6 ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ด กว่างโจวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ศูนย์ฝึกอบรมมะเร็งแบบบูรณาการ "Belt and Road" จะร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่การป้องกันโรคมะเร็งของจีนไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งในจีนและประเทศ " Belt and Road "

เนื่องจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเทคโนโลยีรักษามะเร็งที่ค่อนข้างล้าหลังกว่าประเทศระดับสากล สามารถยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ผ่านการร่วมมือระหว่างสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว

 • เนื่องจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเทคโนโลยีรักษามะเร็งที่ค่อนข้างล้าหลังกว่าประเทศระดับสากล สามารถยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ผ่านการร่วมมือระหว่างสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว

  ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยกระดับเทคโนโลยี
  ทางการแพทย์
 • ศูนย์ฝึกอบรมสามารถให้ความรู้ด้านมะเร็งแก่บุคลากรในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น เพื่อชดเชยการขาดแคลนบุคลกรที่มีความสามารถในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพโดยรวมของทีมแพทย์ นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศต่างๆอีกด้วย

  การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แก่บุคลากร การฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
  ความรู้แก่บุคลากร
 • สมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจวแบ่งปันกลยุทธ์และประสบการณ์การป้องกันและรักษาโรคมะเร็งให้แก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมไปถึงการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และมาตรการป้องกันโรค เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถกำหนดนโยบายการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

  เผยแพร่นโยบายการป้องกันมะเร็ง เผยแพร่นโยบาย
  การป้องกันมะเร็ง
 • มะเร็งวิทยาจำเป็นต้องมีการวิจัยและการคิดค้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาและตัวยาใหม่ๆ ศูนย์ฝึกอบรมสามารถเปิดโอกาสให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย การแบ่งปันผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆกับประเทศระดับสากล

  ส่งเสริมการวิจัยและการคิดค้นใหม่ๆ ส่งเสริมการวิจัย
  และการคิดค้นใหม่ๆ
 • ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถกระชับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมะเร็งกับประเทศจีนผ่านสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว

  ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ
  และความสัมพันธ์
  ระหว่างประเทศ
 • 18ปี ประสบการณ์การให้บริการ
  ผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับนานาชาติ

 • 10+รายบุคคล ขยายบริการในต่างประเทศกว่า

 • 2หมื่นราย มีผู้ป่วยมารับบริการ
  ที่โรงพยาบาลกว่า

 • 1หมื่นราย บุคคลสาธารณะมารับบริการ
  ที่โรงพยาบาลกว่า

 • 100+ครั้ง มีการจัดสัมนาด้านสุขภาพ
  ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฝันไต้หมิง
ฝันไต้หมิง
ประธานสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เขามีส่วนร่วมในการวิจัยขั้นพื้นฐานและคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในมะเร็งกระเพราะอาหาร มีส่วนสนับสนุนที่โดดเด่นในการวิจัยเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลและการป้องกันการเกิดและการพัฒนาของมะเร็งกระเพาะอาหาร

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

จางฝูจวิน
จางฝูจวิน
ศาสตราจารย์,อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาที่เชี่ยวชาญ: ในเทคโนโลยีการฝังแร่ I125 ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการรักษาเนื้องอก ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จากเพื่อนร่วมงานในประเทศ ในด้านการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก ตีพิมพ์บทความวิชาการกว่า 50 ฉบับในวารสารหลักในประเทศ เช่น วารสารการแพทย์จีน และ Chinese Journal of Radiology ซึ่งเป็นเจ้าภาพโครงการวิจัยทางคลินิกที่สำคัญหลายโครงการ และตีพิมพ์บทความวิจัยในนิตยสารระดับนานาชาติที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางหลายฉบับ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เฉิน เสี่ยวปิง
เฉิน เสี่ยวปิง
หัวหน้างานระดับปริญญาเอก

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งในทางเดินอาหารแบบเฉพาะจุด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ รวมถึงมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม เป็นต้น นอกจากนี้ เขายังมีประสบการณ์ในการจัดการกับความเจ็บปวดจากมะเร็ง การฟื้นฟูเนื้องอก โภชนาการ และการรักษาทางจิต และได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ "การรักษาแบบครบวงจรเฉพาะบุคคล" สำหรับเนื้องอกในผู้สูงอายุ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หวังเซียวเซียว
หวังเซียวเซียว
สมาชิกสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนสาขามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เขาเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง (การเคมีบำบัด, การรักษาด้วยยามุ่งเป้า) และการวิจัยยาต้านมะเร็ง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

 เซี่ยเหวิน
เซี่ยเหวิน
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโท

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งเต้านมแบบเฉพาะรายบุคคลและการจัดการแบบเต็มหลักสูตร (เคมีบำบัด การใช้ยาต้านฮอร์โมน การบำบัดแบบมุ่งเป้า) มะเร็งเต้านมแบบธรรมดาและแบบร้ายแรง การตรวจคัดกรองโรคเต้านม การให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม และการดูแลเต็มรูปแบบ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

 หวังหยิ่ง
หวังหยิ่ง
อาจารย์วุฒิศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เขาเชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัด, การบำบัดด้วยยามุ่งเป้า, เคมีบำบัด, ผลข้างเคียงจากการรักษา, การรักษาอาการปวดจากมะเร็ง และการรักษามะเร็งในทางเดินอาหารในระยะยาว เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที